1  2  3  4 5 6 7
B  Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes /  Mutter Kulcha  Apple / Bournvita / Milk / Cornflakes / Dal Chilla with  Green Chutney  Orange / Bournvita / Cornflakes / Milk / Bread Roll with sauce Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes / Idli / Vada Sambhar  Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji
L  Rajma – Rice / Aloo Gobhi / Roti / Curd / Salad / Lauki ka Halwa  Dal Makhani / Shahi Paneer / Rice / Roti / Salad / Brownie Kadi Rice/ Carrot & peas vegetable / Roti /  Salad / Milk Sewaiyan Chole Rice / Mix Vegetable / Roti / Salad / Fruit Cream Black Chana / Palak Corn / Roti / Veg Biryani with Raita / Salad / Phirni Rajma – Rice / Aloo Gobhi / Roti / Curd / Salad / Lauki ka Halwa
8 9 10 11 12 13 14
B Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes /  Mutter Kulcha Apple / Bournvita / Milk / Cornflakes / Dal Chilla with  Green Chutney Orange / Bournvita / Cornflakes / Milk / Bread Roll with sauce Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes / Idli / Vada Sambhar
L
15 16 17 18 19 20 21
B Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes /  Mutter Kulcha Holiday Orange / Bournvita / Cornflakes / Milk / Bread Roll with sauce Holiday
L Rajma – Rice / Aloo Gobhi / Roti / Curd / Salad / Lauki ka Halwa Dal Makhani / Shahi Paneer / Rice / Roti / Salad / Brownie Chole Rice / Mix Vegetable / Roti / Salad / Fruit Cream
22 23 24 25 26 27 28
B Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes /  Mutter Kulcha Apple / Bournvita / Milk / Cornflakes / Dal Chilla with  Green Chutney Orange / Bournvita / Cornflakes / Milk / Bread Roll with sauce Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes / Idli / Vada Sambhar
L Rajma – Rice / Aloo Gobhi / Roti / Curd / Salad / Lauki ka Halwa Dal Makhani / Shahi Paneer / Rice / Roti / Salad / Brownie Kadi Rice/ Carrot & peas vegetable / Roti /  Salad / Milk Sewaiyan Chole Rice / Mix Vegetable / Roti / Salad / Fruit Cream Black Chana / Palak Corn / Roti / Veg Biryani with Raita / Salad / Phirni
29 30
B Orange / Bournvita / Milk / Cornflakes / Pav Bhaji Banana / Bournvita / Milk / Cornflakes /  Mutter Kulcha
L Rajma – Rice / Aloo Gobhi / Roti / Curd / Salad / Lauki ka Halwa Dal Makhani / Shahi Paneer / Rice / Roti / Salad / Brownie

 

B – Brunch
L – Lunch